Resocijalizacija

U ukupnom procesu oporavka jednog ovisnika, resocijalizacija je zadnji korak pri konačnoj reintegraciji bivšeg ovisnika u društvo. Ona čini veoma važan segment ukupnog procesa oporavka koji vodi ka potpunom izlječenju. Vjerujemo da je induvidualna briga za svakog pojedinca rezultirala uspješnom resocijalizacijom, čemu smo danas sami svjedoci.

Klub Proslavi Oporavak

Klub Proslavi Oporavak čine svi bivši ovisnici koji su se uključili u proces resocijalizacije pri udruženju Proslavi Oporavak. Jedna od aktivnosti koje se provode unutar procesa resocijalizacije u Klubu Proslavi Oporavak je održavanje grupa podrške za bivše ovisnike koje se održavaju svakog utorka u prostorijama udruženja. Na ovim grupama bivši ovisnici dijele svoje probleme i iskustva o novonastaloj situaciju u njihovim životima čime pružaju jedni drugima podršku i ohrabrenje. Cilj ovih grupa je da apstinenti nastave graditi svoj život i nakon završenog tretmana rehabilitacije na pozitivnim vrijednostima koje će ih držeti daleko od ovisnosti bilo kakve vrste. Svjesni smo činjenice da mnogi po završetku programa rehabilitacije bivaju prepušteni sami sebi te ukoliko im se adekvatno i na vrijeme ne pomogne sav onaj prijašnji uložen trud, ponekad, biva uzaludan. Zato svim bivšim ovisnicima poručujemo, kada se izađe iz terapijske zajednice ili na bilo koji drugi uspostavi apstinencija, to nije kraj. Valja ono što je naučeno u terapijskim zajednicama zadržati te prakticirati i u daljem životu i prilagoditi se novonastaloj situaciji. Čovjek uvijek ima pravo izbora, a mi ga sa ovim grupama želimo usmjeriti da bira ono najbolje, a to je upravo život.

Edukacija / Zapošljavanje

Pronalazak zaposlenja je jedan od najvažnijih, ako ne i ključni segmenat uspješne resocijalizacije. Međutim prilikom traženja zaposlenja, bivši ovisnici se susreću sa nekoliko problema kao što su nedostatak obrazovanja te nedovoljna informisanost o načinima apliciranja na konkurs za radno mjesto. Isto tako šaljemo poticaje potencijalnim poslodavcima koji bi pružili priliku toj marginaliziranoj skupini da se zaposli. Korist je višestruka, poslodavci dobijaju zahvalne radnike, a bivši ovisnici šansu koja ih dovodi na nivo da se mogu osamostaliti i biti finacijski neovisni što je vrlo važno za konačni uspjeh. Takodjer mnogi ljudi koji su završili sa ovisnošću su needucirani ili nisu završili škole. Kako bi im pomogli da što bolje premoste ove probleme potpisali smo ugovor sa Ministarstvom obrazovanja kojim je predviđeno da se korisnicima programa resocijalizacije pri našem udruženju omogući besplatno doškolovavanje odnosno prekvalifikacija. Organiziramo i kurseve stranih jezika, poslovnih vještina i rada na računarima sa našim parnerima kako bi bivši ovisnici bili što osposobljeniji i imali bolju mogućnost pri traženju zaposlenja.