Program rada

 • Praćenje, savjetovanje i pružanje podrške ovisniku nakon završenog procesa rehabilitacije(liječenja) kao i njihovim porodicama kako bi se svi zajedno što uspješnije prilagodili novonastaloj situaciji
 • Pružanje pomoći pri zapošljavanju bivših ovisnika kao vrlo važnom segmentu resocijalizacije
 • Pomoć apstinentima pri doškolovavanju i prekvalifikaciji
 • Pomoć pri ostvarivanju zdravstvene i socijalne zaštite
 • Pomoć u izgradnji vlastite samostalnosti u ekonomskom, socijalnom i duhovnom smislu
 • Organiziranje grupa podrške bivšim za bivše ovisnike
 • Organizacija konferencije regionalnog karaktera za bivše ovisnike u cilju razmjene iskusva te jačanja kroz zajedništvo
 • Organiziranje motivacionih sastanaka za aktivne ovisnike u cilju motivisanja istih na odlazak na rehabilitaciju
 • Pružanje psihosocijlne podrške porodicama ovisnika koji se nalaze na rehabilitaciji
 • Organiziranje seminara za roditelje kako bi znali prepoznati problem i pristupiti rješavanju i na kraju na pravi način prihvatiti dijete nakon završenog procesa rehabilitacije
 • Organiziranje različitih skupova: seminara, javnih tribina, okruglih stolova, predstava, koncerata, kurseva i drugih sličnih sadržaja sa ciljem unapređenja pomoći ovisnicima
 • Održavanje sastanaka sa ovisnicima koji se nalaze na programu detoksikacije pri bolničkom odjelu JU Zavoda za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo u svrho motivacije i pomoći pri odlasku na liječenje u neku od Terapijskih Zajednica
 • Održavanje sastanaka sa roditeljima ovisnika koji se nalaze na supstitucionoj terapiji metadonom pri Zavodu za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajeva u svrhu edukacije kako da se što bolje nose sa situacijom u kojoj se nalaze te pomognu svom djetetu.