Prevencija

Problem ovisnosti se nerijetko veže za period puberteta i adolescencije, te dešavanja u tom periodu uvelike utiču na ponašanje u kasnijoj dobi. Upravo iz ovog razloga smatramo da je bitno posvetiti posebnu pažnju mladima, kako do problema ovisnosti ne bi ni došlo, a oni bi stekli zdrave životne navike.
Udruženje Proslavi Oporavak, u svrhu širenja svoga djelovanja je krenulo u realizaciju još jednog projekta. Radi se o projektu prevencije ovisnosti, sa posebnim naglaskom na vršnjačku edukaciju, budući da je uloga koju mladi edukatori imaju mnogostruka i više nego značajna.
Šta je prevencija?
Pojam prevencije odnosi se na postupke čiji je cilj sprječavanje nepovoljnih događaja. Razlikujemo primarnu, sekundarnu i tercijarnu. U našem djelovanju poseban naglasak stavljamo na primarnu prevenciju, budući da se ona odnosi na djelovanje prije postojanja neželjenih oblika ponašanja, a u svrhu sprječavanja istih.
Šta je vršnjačka edukacija?
Vršnjačka edukacija je planski vođen i kontinuiran proces kojim obučene, motivisane osobe organizuju različite aktivnosti sa svojim vršnjacima. Na taj način mladi stječu znanja, stavove, motivaciju i vještine koje će ih osnažiti da zaštite svoje zdravlje i da se odgovorno ponašaju, kako prema sebi, tako i prema svojoj okolini. Također, na taj način, mladima se pruža mogućnost da učestvuju u aktivnostima koje se njih direktno tiču i da ostvare pristup informacijama i uslugama koje su im potrebne.

U našem Udruženju smatramo da je ključno uključivanje različitih skupina, profesionalaca koji drže radionice, bivših ovisnika koji svojim primjerom pokazuju da je oporavak moguć te vršnjačkih edukatora koji na njima svojstven način prenose stečena znanja . Na ovaj način se širi krug djelovanja i prenošenja informacija o zdravom načinu života.