Prolitički angažman

NVO Proslavi Oporavak se od 2012 se angažiralo na političkom nivou. Članice smo EURAD-a (Europe Against Drugs), krovne organizacije smještene u Briselu koje se angažira na globalnom planu za politike koje podržavaju prevenciju i oporavak od ovisnosti. Kroz predsjednika Proslavi Oporavak zastupljeni smo i u upravnom odboru iste organizacije. EURAD je suosnivač RUN-a mreže oporavljenih ovisnika koja je osnovana da bi na svim nivoima praktično i politički promovirala glas i prava oporavljenih ovisnika.

2013 smo primljeni u Forum Civilnog Društva pri Europskoj Komisiji, gdje sa još 43 NVO učestvujemo u kreiranju politika u borbi za suzbijanje zloupotrebe droga na nivou EU. Jedina smo organizacija iz Bosne i Hercegovine u forumu.
Članice smo Svjetske federacije protiv droge (WFAD), Bečkog NVO komiteta (VNGOC), te aktivno sudjelujemo na svim značajnijim svjetskim konferencijama s tematikom ovisnosti i suzbijanja zloupotrebe droga poput, UKESAD u Londonu, WFAD u Stockholmu, UNOCD – CND u Beču itd.

U našoj zemlji surađujemo sa Ministarstvom sigurnosti BiH pri kojem djeluje odjel za suzbijanje zloupotrebe droga, te sa Ministarstvom za civilne poslove BiH/odjel zdravstvo, gdje pokušavamo doprijeti do glavnih aktera u kreiranju nove strategije koja se treba donijeti za period od 2014-2017. Cilj nam je da dio strategije bude orjentirana više prema prevenciji i potpunom oporavku od ovisnosti na način kako je to i u EU strateškom planu 2014-2020 prikazano.