Novi forum civilnog društva u EU

Forum Civilnog Društva, ekspertska grupa Europske Komisije je održala svoj prvi godišnji sastanak.
Forum predstavlja raznoliku grupu od 45 nevladine organizacije koje na teritoriji Europe rade na raznim poljima, ponajviše u domeni smanjene potražnje droga.

Osvrćući se na prethodne dvije godine, Forum je uputio savjete Institucijama Europske unije i državama članicama po pitanju nekoliko problema vezanih za strategije o drogama, uključujući ulogu financijske krize na usluge, nove psihoaktivne supstance, standarde kvalitete vezano za smanjenje potražnje droga te pripreme za specijalnu sesiju o drogama u sklopu Generalne skuštine Ujedinjenih nacija, koja će se održati u New Yorku u aprilu 2016.

Tokom sastanka održanog u Briselu prije par sedmica, Forum je izabrao novu grupu članica za period 2015-2018. Proslavi Oporavak je ponovo izglasan za člana foruma za slijedeće tri godine.

U međuvremenu, uspostavljene su četiri radne grupe:

1. Radna grupa o utvrđivanju minimalnih standarda za smanjenje potražnje
2. Radna grupa za angažman Civilnog društva na nacionalnom nivou
3. Radna grupa Civilnog društva kao doprinositelj polugodišnjoj evaluaciji strategije o drogama (2013-2020) a njezinog akcijskog plana (2013-2016)
4. Radna grupa za komunikaciju sa institucijama Europske unije i Ujedinjenih naroda.

Tokom sastanka, Floriana Sipala, predsjedavajuća Odjela za droge u Europskoj komisiji je započela sa tim da ‘’Komisija ostaje u potpunosti odana čitavom spektru EU strategija o drogama’’.